Mała architektura miejska

Czym jest mała architektura miejska? Sam termin sugeruje, że chodzi o obiektu budowlane, charakteryzujące się niewielkimi gabarytami. Warto jednak dowiedzieć się o małej architekturze nieco więcej, np. jaka jest prawna definicja tego rodzaju obiektów i czy postawienie małej architektury wymaga odpowiednich pozwoleń. Zobacz

Prace w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje przepisy, jakim podlegają prace w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, we wnętrzach urządzeń technicznych oraz w innych zamkniętych przestrzeniach. Chodzi o miejsca, do których wejście odbywa się przez włazy, otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione. Wszystkie te przestrzenie zwane są w Rozporządzeniu „zbiornikami”. Zobacz

Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wyróżnia kilka grup prac szczególnie niebezpiecznych. Jedna z nich to roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe, prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części. Co mówią przepisy na temat tego rodzaju prac? Zobacz

Tablice rozdzielające

Tablice rozdzielające to urządzenia BRD do optycznego prowadzenia ruchu. Rozróżniamy tablice rozdzielające U-4a, U-4b, które stawiane są na autostradach, drogach ekspresowych i innych drogach ogólnodostępnych, oraz U-4c, wykorzystywane przy robotach drogowych. Tablice U-4 stosowane są w celu wskazania kierującemu pojazdem miejsca rozdzielania się kierunków ruchu. Zobacz

Prace szczególnie niebezpieczne – przepisy ogólne

Prace szczególnie niebezpieczne to takie, które charakteryzują się występowaniem zwiększonych zagrożeń dla zdrowia i życia osób, które je wykonują. Przepisy, związane z bezpieczeństwem przy tego rodzaju pracach, znajdują się m.in. w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobacz